INNOWACYJNA GOSPODARKA

.

Zaproszenie i program

Tematyką konferencji są w szczególności zagadnienia dotyczące polityki innowacyjnej i całościowego wpływu różnych obszarów, metod i narzędzi polityki gospodarczej na innowacyjność gospodarki na poziomie mikro, mezo i makroekonomicznym.

Możliwości publikacyjne

Organizatorzy konferencji zapraszają do przesyłania propozycji referatów konferencyjnych. Wszystkie pozytywnie zrecenzowane streszczenia artykułów zostaną opublikowane w książce konferencyjnej w formie drukowanej i elektronicznej.

Organizatorzy i miejsce

Konferencja organizowana jest przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z Narodowym Bankiem Polskim

O KONFERENCJI

Konferencja wpisuje się w obszar badań naukowych, jakim jest ekonomia innowacji. Tematyką konferencji są w szczególności zagadnienia dotyczące polityki innowacyjnej i całościowego wpływu różnych obszarów, metod i narzędzi polityki gospodarczej na innowacyjność gospodarki na poziomie mikro, mezo i makroekonomicznym.

Organizatorzy konferencji zapraszają do przesyłania propozycji referatów konferencyjnych. Streszczenia artykułów, opracowane wg wzoru zostaną poddane podwójnie ślepej recenzji (tzw. double-blind).

Autorzy pozytywnie ocenionych streszczeń zostali zaproszeni do:

 1. prezentacji referatu (w języku polskim lub angielskim) podczas pierwszego dnia konferencji (17 września) w jednej z sesji tematycznych;
 2. złożenia artykułu do publikacji w wybranym czasopiśmie naukowym będącym partnerem konferencji. Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie jego pozytywnej oceny zgodnie z zasadami zgłaszania i recenzji tekstów przyjętymi przez poszczególne czasopisma.


Opłaty konferencyjne

Bierny udział w konferencji (bez publikacji i referatu) jest nieodpłatny.
Czynny udział w konferencji (obejmujący recenzję streszczenia artykułu oraz prezentację referatu podczas konferencji): 700 zł brutto płatne na wskazane niżej konto bankowe.

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy obecni podczas konferencji zyskują możliwość:

 • uczestniczenia w pełnym programie dwudniowej konferencji, wraz z materiałami konferencyjnymi i serwisem kateringowym,
 • otrzymania egzemplarza książki pokonferencyjnej,
 • otrzymania certyfikatu uczestnictwa w konferencji.

Dane konta bankowego:
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
nr konta: 31 1160 2202 0000 0000 6084 9413
tytuł: udział IMIĘ I NAZWISKO w konferencji „Innowacyjność 2019”


Ważne terminy

 • 26 sierpnia: ostateczny termin rejestracji aktywnego udziału w konferencji (z referatem – wymaga przesłania streszczenia artykułu) za pośrednictwem strony www.innovation.wne.uw.edu.pl lub e-mailowo: innovation@wne.uw.edu.pl
 • 6 września: termin wniesienia opłaty konferencyjnej za czynny udział w konferencji (700 zł na wskazane konto)
 • 6 września: zakończenie procesu recenzji streszczeń artykułów do książki konferencyjnej
 • 11 września: publikacja szczegółowego programu konferencji
 • 11 września: ostateczny termin zgłaszania biernego uczestnictwa w konferencji (bez referatu)
 • 17-18 września: konferencja; udostępnienie uczestnikom konferencji książki konferencyjnej w formie e-booka