Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (WNE UW) istnieje od 1953 roku. Fundamentem jego działania jest jedność nauki i nauczania, dlatego równą wagę przykłada się zarówno do wysokiego poziomu działalności naukowo-badawczej jak i dydaktycznej.

Wydział Nauk Ekonomicznych, jako jedna z dwóch jednostek naukowych zajmujących się ekonomią w Polsce, posiada najwyższą kategorię naukową A+ w ocenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, przeprowadzanej dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studia na WNE UW są solidną podstawą do pracy zawodowej, a absolwenci Wydziału cieszą się uznaniem jako wybitni eksperci sfery naukowej oraz życia gospodarczego. Wyniki rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., pokazują, że absolwenci Wydziału osiągają najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

WNE UW prowadzi liczne inicjatywy edukacyjne adresowane do młodzieży, studentów i osób pracujących. Wśród są jest kilka kierunków studiów podyplomowych. W roku akademickim 2020/21 uruchomiona zostanie 4. edycja dofinansowanych studiów podyplomowych „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” realizowanych z Narodowym Bankiem Polskim.

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa.

NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki Pieniężnej Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku, celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy.

Ważnym elementem misji NBP – jako banku centralnego wspierającego rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej – jest podejmowanie działań służących upowszechnianiu wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, pobudzaniu postaw przedsiębiorczych, kształtowaniu odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, podnoszeniu poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych, popularyzowaniu wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa narodowego oraz promowaniu nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego.