InnowacJA. Edukacja dla innowacyjności

Alojzy NowakInnowacyjność polskiej gospodarki i społeczeństwa wymaga wsparcia na każdym szczeblu edukacji aż po kształcenie ustawiczne. W ramach cyklu seminariów Innowacja. Edukacja dla innowacyjności zastanowimy się wspólnie z zaproszonymi ekspertami (naukowcami i praktykami) w jaki sposób edukacja formalna i nieformalna może wspierać rozwój innowacyjności, jakie są dobre praktyki w tym zakresie i co należałoby zmienić, aby uczynić z edukacji silne wsparcie dla innowacyjności Polski.

Webinary prowadzi dr Jarosław Górski – adiunkt w Katedrze Zarządzania i Technologii Informacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik studiów podyplomowych „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” realizowanych przez WNE UW we współpracy z NBP.

Przeczytaj książkę InnowacJA, w której praktycy i teoretycy piszą o związkach innowacyjności i edukacji.


Jeżeli obejrzeliście Państwo przynajmniej jedno z nagrań, prosimy o ocenę seminariów.
Ankietę można wypełnić tutaj.


Seminarium 1: Fakty i mity w edukacji – czyli jak uczyć, żeby stymulować innowacje i kreatywność

 • Które z nowych trendów w edukacji naprawdę prowadzą do lepszego uczenia się?
 • Jak uczyć krytycznego myślenia?
 • Jak uczyć się skutecznie?

Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie seminarium dotyczącego efektywnych technik nauczania opierających się o wyniki badań naukowych z zakresu psychologii poznawczej, neurobiologii, a także badań metod stosowanych przez najbardziej efektywnych nauczycieli. W szczególności omówiony zostanie temat edukacji w XXI wieku oraz istoty i roli krytycznego myślenia oraz rozwiązywania złożonych problemów. W trakcie seminarium omówimy edukacyjne źródła dla powstawania innowacji.

Partnerami tego seminarium są Instytut Promocji Gospodarki oraz Evidence Institute.

dr Tomasz Gajderowicz
Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes zarządu Fundacji Evidence Institute, konsultant Banku Światowego, ekspert w Ośrodku Badań Rynku Pracy UW. Specjalizuje się w tematyce ekonomii edukacji oraz rynku pracy.


Seminarium 2: Jak się „wymyśla” innowacje?

 • Jakie są źródła innowacyjnych pomysłów i przedsięwzięć?
 • Czym jest transfer bliski i transfer daleki wiedzy?
 • Czy innowacyjności można się nauczyć?

Innowacje to modne słowo w edukacji, ale czy innowacyjne metody nauczania zwiększają naszą kreatywność? Czy lepszą podstawę do rozwiązywania nowych problemów zdobędziemy stawiając samodzielnie czoła kolejnym wyzwaniom czy też kopiując rozwiązania ekspertów? Na tym seminarium omówimy badania psychologii poznawczej dotyczące tego co jest podstawą krytycznego myślenia i innowacyjności. Wskażemy jakie metody nauczania zwiększają szansę na to, że poradzimy sobie z nowym wyzwaniem oraz jakie postawy sprzyjające innowacyjności możemy rozwijać u uczniów. Pokażemy jak skutecznie przeprowadzić uczących się przez drogę od nowicjusza do eksperta w danej dziedzinie.

dr hab. Maciej Jakubowski
Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, prezes zarządu Fundacji Evidence Institute, były wiceminister edukacji (2012-2014). Pracował w zespole zarządzającym badaniem PISA, współpracował jako konsultant z Bankiem Światowym oraz UNDP. Jest współtwórcą metody edukacyjnej wartości dodanej w Polsce.


Seminarium 3: Czy innowacyjności można się nauczyć?

 • Czy innowacyjności można się nauczyć? Jeżeli tak, to od czego zależy efektywność uczenia się bycia innowacyjnym?
 • Czy dzisiejszy system edukacji sprzyja postawom innowacyjnym?
 • Jak programować proces uczenia się aby lepiej wykorzystywać potencjał pracy zespołowej?
 • Czy innowatorzy są dobrymi nauczycielami innowacyjności?

Funkcjonuje wiele definicji kształcenia ustawicznego. Nazywana jest ono również „edukacją całożyciową”, „edukacją ustawiczną” oraz „uczeniem się przez całe życie”. Odnosi się ono do procesu odnawiania, pozyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych. Do korzyści z kształcenia ustawicznego zalicza się m.in. poczucie wykorzystania swojego potencjału i samorealizacji oraz większą elastyczność zawodową. Z prof. Krzysztofem Opolskim, wieloletnim nauczycielem akademickim oraz trenerem licznych szkoleń porozmawiamy o tym, jakie cechy obecnego systemu kształcenia wpływają na innowacyjność a także, jak pobudzać innowacyjność w procesie edukacji grupowej.

prof. dr hab. Krzysztof Opolski
Krzysztof Opolski jest profesorem zwyczajnym ekonomii. Jego zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki bankowości, finansów i zarządzania strategicznego. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych i artykułów naukowych oraz członek rad naukowych kilku czasopism ekonomicznych. Posiada duże doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania i doradztwa. Sprawował i sprawuje funkcje w zarządach i radach nadzorczych spółek, doradzał wielu przedsiębiorstwom, w tym m.in. grupie Citi Handlowy, PZU, AXA Polska GPW, Ruch, był członkiem zespołu doradców ekonomicznych Premiera RP, szefem zespołu doradców strategicznych Prezesa Narodowego Banku Polskiego, pełni funkcję przewodniczącym kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.


Seminarium 4: Czy przedsiębiorców można i trzeba uczyć innowacyjności?

 • Jak można ocenić obecny poziom innowacyjności Polski? Co jest największą barierą na drodze wzrostu innowacyjności?
 • Czy przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukcesy na polu innowacji, są dobrymi nauczycielami innowacyjności?
 • Jakiego rodzaju wsparcia edukacyjnego potrzebujemy, aby tworzyć innowacje?

Zdaniem Bartosza Sokolińskiego, przedsiębiorcy i urzędnika państwowego współtworzącego polski ekosystem innowacyjności, potrzebujemy wdrożenia „dekalogu innowacyjności”, do którego zaliczają się m.in. zapewnienie warunków dla ponoszenia ryzyka przedsięwzięć innowacyjnych oraz inwestowanie w stworzenie globalnie uznanych ośrodków naukowych. Porozmawiamy zatem o łatwych w teorii, lecz niezwykle skomplikowanych w praktyce receptach na podniesienie innowacyjności Polski i roli edukacji w tym względzie.

Bartosz Sokoliński, eMBA
Dyrektor Biura Realizacji Podprogramu Aerotropolis i Rozwój w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Poprzednio, przez ponad 6 lat był Dyrektorem Zarządzający ds. Innowacji i Technologii oraz Dyrektora Biura Badań i Rozwoju w Agencji Rozwoju Przemysłu. Doradca, inwestor. Przez ponad 15 lat był współwłaścicielem i prezesem w grupie firm marketingowych oraz IT. Założył pierwszą platformę crowdfundingową dla trzeciego sektora – fundujesz.pl. Zajmuje się zarządzaniem, kreowaniem wizji, nadzorowaniem strategii, rozwojem innowacji oraz szkoleniami i warsztatami kreatywnymi.


Seminarium 5: Rola edukacji w rozwoju innowacyjnej medycyny

 • Czy innowacyjność jest pożądaną przez współpracowników, pacjentów, ale też – system organizacji ochrony zdrowia – cechą lekarza? Do czego w medycynie potrzebna jest innowacyjność?
 • Jakie są główne wyzwania dotyczące innowacyjności w medycynie?
 • W jaki sposób budować innowacyjne zespoły w medycynie?

Rozwój innowacyjnej medycyny wymaga łączenia wielu kompetencji zarówno medycznych, jak i niemedycznych: organizacyjnych, zarządczych i technologicznych. Z dyrektorem ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach rozmawiamy o roli edukacji w tworzeniu innowacyjnych programów zdrowotnych, poprawie jakości świadczeń medycznych oraz przyszłości medycyny.

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński
Otolaryngolog i otolaryngolog dziecięcy, audiolog, foniatra, specjalista od zdrowia publicznego i zarządzania. Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz asystent dydaktyczny w WUM. Laureat licznych nagród za działalność kliniczną, dydaktyczną, naukową, organizacyjną i biznesową. Członek-współzałożyciel Światowego Forum Słuchu przy WHO.


Seminarium 6: Kosmiczna edukacja – czyli jakiej edukacji potrzebujemy, aby podbijać kosmos

 • Co trzeba zrobić, żeby zbudować innowacją firmę w branży kosmicznej?
 • Czy innowacyjności można się nauczyć? Jeżeli tak, to w jaki sposób i od czego zależy skuteczność tej nauki?
 • Jaki jest obecny stan rozwoju i jakie ma perspektywy polski przemysł lotniczo-kosmiczny?
 • Jakich kompetencji potrzebuje przemysł lotniczo-kosmiczny?

Przemysł kosmiczny uważany jest za jeden z najbardziej innowacyjnych, przyszłościowych i wymagających zarazem. Polska stawia w nim śmiało swoje pierwsze kroki. O stanie i szansach polskiego sektora kosmicznego, roli krytycznego myślenia nie tylko w nauce, ale i biznesie oraz o znaczeniu dobrej edukacji dla rozwoju sektorów wysokiej szansy rozmawiamy z dr hab. Grzegorzem Broną, pionierem polskiej branży kosmicznej.

dr hab. Grzegorz Brona
Naukowiec: dr habilitowany fizyki na Uniwersytecie Warszawskim; zarządzał i nadzorował jednym z zespołów naukowych, pracującym przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN. Urzędnik państwowy: w latach 2018–2019 prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, obecnie koordynator Rady Sektorowej ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego. Przedsiębiorca: współzałożyciel i prezes Creotech Instruments nominowany do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP; Creotech Instruments przyczynił się do sukcesu wielu misji kosmicznych – zarówno o komercyjnych, jak i badawczych.


Seminarium 7: Być jak Walt Disney, czyli o 3 rolach w procesie pobudzania kreatywności

 • Czy innowacyjność to praca indywidualna czy zespołowa? W jaki sposób zwiększać potencjał innowacyjny zespołów?
 • Na czym polegała wartość metody pracy kreatywnej stosowanej przez Walta Disneya?
 • W jaki sposób uwolnić w sobie potencjał marzyciela, realisty i krytyka aby tworzyć użyteczne rozwiązania kreatywne?
 • Być jak Walt Disney… na czym polega praktyczne zastosowanie metody 3 ról w procesie pobudzania kreatywności?

Od profesora Włodzimierza Włodarskiego dowiemy się, czy dusza artysty pomaga w pracy ekonomisty i trenera biznesu, czym jest inżynieria wyobraźni oraz w jaki sposób własna fizyczność wpływa na proces kreatywny człowieka. Przede wszystkim jednak w trakcie dwóch odcinków webinaru przejdziemy krok po kroku praktyczne szkolenie z zastosowania metody 3 ról w procesie twórczym.

prof. dr hab. Włodzimierz Włodarski
Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, specjalista w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, samozarządzania, coachingu i komunikacji w sytuacji konfliktu. Rozwija koncepcję i praktykę Różnorodnego Menedżera. Prowadzi własną firmę szkoleniową. Trener rozwoju, zajmuje się psychologią biznesu i zarządzania, rozwojem menedżerów i komunikacją transformującą.
Aktor niezawodowy, wokalista, gitarzysta i autor piosenek z kręgu piosenki autorskiej i poezji śpiewanej.


Seminarium 8: Zarządzanie zmianą w przedsięwzięciach innowacyjnych

 • Jakie są bariery wprowadzania zmian w organizacjach?
 • Jakich kompetencji potrzebuje menedżer i jego zespół, aby sprawnie zarządzać zmianą, jaką są przedsięwzięcia innowacyjne?
 • Jakie są postawy pracowników względem zmian i jak ich angażować w proces wprowadzania innowacji?
 • W jaki sposób wspierać postawy innowacyjne w zespole?

Innowacja to wielowymiarowa zmiana: niekiedy technologiczna, często organizacyjna, zawsze dotykająca relacji społecznych. Z Ewą Opolską porozmawiamy o tym, od czego zależy skuteczne wprowadzanie zmian, jak się nauczyć przełamywania oporu przed zmianami i w ten sposób zwiększać szanse na skuteczne wprowadzenie innowacji.

Ewa Opolska
Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i stypendystką rządu kanadyjskiego w programie MBA dla pracowników naukowych na Universite du Quebec w Montrealu. Przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe), wspierające konkretne cele biznesowe. Jej pasją zawodową jest uczenie praktycznego zastosowania narzędzi budowania współpracy w firmie i technik kreatywnego rozwiązywania problemów.


Seminarium 9: Pragmatyka nauczania, czyli jak realizować szkolenia efektywne organizacyjnie?

 • Jakie są najczęściej popełniane błędy przez zamawiających szkolenia oraz trenerów je realizujących?
 • Od czego zależy skuteczność i efektywność szkoleń? W szczególności: od czego zależy, czy szkolenie przyniesie innowacyjne rezultaty?
 • Czym jest kwintet szkoleniowy i jak są rozpisane jego role?
 • Czym są Szkolenia Eektywne Organizacyjnie? Jak się je projektuje i wdraża?

Podczas spotkania z Łukaszem Dąbrówką dowiemy się, czym jest koncepcja Szkoleń Efektywnych Organizacyjnie. Poznamy fazy procesu szkoleniowo-wdrożeniowego oraz narzędzia używane do zaprojektowania szkoleń, które mogą przyczynić się do rzeczywistej zmiany nie tylko wiedzy, umiejętności, ale także postaw pracowników. Poznamy czynniki efektywności szkoleń pod kątem ich wpływu na realną zmianę w organizacji, tj. osiąganie jej celów biznesowych, w tym rezultatów innowacyjnych.

mgr Łukasz Dąbrówka
Trener HRD BP, facylitator APMG, coach IC, mediator, negocjator, konsultant, wykładowca akademicki. Od ponad 17 lat zdobywa praktykę zawodową i negocjacyjną w pracy w każdym z sektorów gospodarki: biznesie (korporacje oraz MŚP), organizacjach pozarządowych (NGO), administracji publicznej oraz samorządowej. Przeszkolił ponad 7500 osób. Zarządza projektami rozwojowymi, sprzedażowymi oraz edukacyjnymi, odpowiadając za realizację zadań projektowych, budżetowania, negocjacje umów współpracy oraz zarządzanie zespołami realizującymi projekty.